Loading...
Nie jesteś zalogowany
Kontakt
Twój koszyk
Dodano produkt do Twojego koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do płatności
Regulaminy
Regulamin Portalu
Polityka Cookies
Polityka Prywatności

Regulamin Portalu

Niniejsza Polityka Przetwarzania Danych Osobowych Sklepu Internetowego   SKATINGSCHOOL.PL (zwana dalej: „Polityką”) ma charakter informacyjny. Wszelkie słowa, wyrażenia i skróty występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym pod linkiem danych osobowych.


Dane osobowe przekazywane nam przez Ciebie są przetwarzane przez Administratora Danych: SSS Sp. Z o.o. ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 4 / 901, 00-362 Warszawa, NIP: 5252845544 KRS: 0000873196 REGON: 387702009, której własnością jest sklep internetowy skatingschool.pl. Dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystane wyłącznie do umożliwienia Tobie zalogowania się do naszego systemu. Rejestracja nie jest obowiązkowa jeżeli chcesz dokonać zakupu. Powierzone nam dane osobowe przetwarzane będą:

 • w celu założenia konta Klienta i realizacji zamówień (Dane adresowe przekazywane Kurierowi celem dostarczenia przesyłki)
 • w celu realizacji zamówienia bez zakładania konta (Dane adresowe przekazywane są Kurierowi celem dostarczenia przesyłki)
 • w tym pobrania od Ciebie pieniędzy. Twoje dane mogą w tym celu być przekazane firmie obsługującej transakcje płatnicze w celu obciążenia Twojej karty kredytowej. Firma ta nie będzie wykorzystywać tych danych w żadnym innym celu. Podanie tych danych jest obowiązkowe jeżeli chcesz dokonać zakupu.
 • jeżeli wyrazisz na to zgodę w celu przekazywania drogą elektroniczną i tradycyjną ofert marketingowych oraz informacji handlowych przez Skatingschool.pl. Z usługi newsletter można zrezygnować w każdej chwili, wypisując się z niego.

 

Klient kontaktując się z Skatingschool.pl za pośrednictwem sklepu internetowego, poczty elektronicznej, telefonu, przekazuje następujące dane:

 1. imię,
 2. nazwisko,
 3. adres zamieszkania (miejscowość, ulica, numer domu/mieszkania, kraj),
 4. numer telefonu,
 5. adres e- mail.

 


W jaki sposób będziemy się z Tobą kontaktować? Jeżeli dokonałeś transakcji zakupu towaru, możesz otrzymać od nas emaile dotyczące Twojej transakcji. Możemy również kontaktować się z Tobą telefonicznie, jeżeli będziemy mieli ważne informacje dotyczące Twojej transakcji. Jeżeli zapisałeś się na nasz Newsletter, lub w inny sposób wyraziłeś zgodę na jego otrzymywanie, będziesz od nas otrzymywać drogą emailową nasz Newsletter.


Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą, a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie. Prawa dostępu do danych:

Każdy klient po zalogowaniu się do systemu i wybraniu sekcji Dane adresowe, może wprowadzić zmiany swoich dany osobowych zbierane podczas rejestracji i używane do zalogowania się do systemu - na stronach www.skatingschool.pl  Twoje Konto. Każdy klient niezarejestrowany lub zarejestrowany ma możliwość wprowadzić zmiany lub usunąć swoje dane osobowę zbierane podczas składania zamówienia, wystarczy skontaktować się znami poprzez email: kontakt@skatingschool.pl. Każdemu klientowi przysługuje prawo do poprawiania lub usunięcia swoich danych użytych do transakcji zakupu po upływie ustawowego okresu przechowywania dokumentów. Powierzone nam przez Ciebie dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa: 

 

Podstawa prawna przetwarzania danych 

Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej również: „RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (zwane dalej: „Danymi Osobowymi”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.


 
Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

 

 • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
 • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
 • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
 • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych Osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.


Jak wskazano na wstępie, zdając sobie sprawę z tego jak ważna jest prywatność Klientów, Administrator chroni nie tylko osoby odwiedzające Sklep Internetowy lub korzystające z niego, ale również Klientów, którzy udostępnili Administratorowi swoje Dane Osobowe z wykorzystaniem innych kanałów komunikacji, tj.:

 • witryny internetowej https://www.facebook.com i wszelkich innych stron internetowych oznaczonych lub współoznaczonych marką Facebook (w tym poddomeny, wersje międzynarodowe, widżety i wersje dla telefonów komórkowych), których zasady działania oparte są o regulacje udostępnione w szczególności pod adresem https://www.facebook.com/legal/terms , dostarczane odpowiednio przez Facebook Inc. lub Facebook Ireland Limited (dalej również: „Serwis Facebook”), w tym za pomocą funkcji Facebook Lead Ads mającej na celu marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora. Zasady ochrony oraz wykorzystywania Danych Osobowych przez Serwis Facebook udostępnione są np. na stronie: https://www.facebook.com/policy.php . Administrator nie ma wpływu na treść regulacji prawnych Serwisu Facebook, w tym dotyczących Danych Osobowych.
 • umożliwiających prowadzenie przez Administratora w ramach Serwisu Facebook kampanii reklamowych, w tym konkursów.

 

Cel przetwarzania danych
Każdorazowo cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynikają ze zgody Klienta lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez Klienta w Sklepie Internetowym lub w ramach innych kanałów komunikacji z Klientem. Przykładowo: Dane Osobowe Klienta mogą być przetwarzane w celu przyznania, prezentowania lub udzielenia mu dedykowanych dla niego ofert i promocji, w możliwie wysokim stopniu dostosowanych do jego preferencji (co może powodować na niego istotny wpływ) wyłącznie jeśli Klient wyraził na to zgodę (niedostępne dla osób, które takiej zgody nie wyraziły);


Możliwe cele przetwarzania Danych Osobowych Klientów przez Administratora to w szczególności:

 • zawarcie i realizacja Umowy o Świadczenie Usług (Konto) lub podjęcie działań na żądanie przyszłego Klienta przed jej zawarciem (Twoje dane przetwarzamy w celu prowadzenia Twojego Konta, abyś mógł cieszyć się z korzyści, które oferuje, np. składania zamówień bez konieczności każdorazowego wypełniania formularzy, dostępu do historii zakupów, zarządzania swoimi zgodami w serwisie etc. oraz umożliwienia Ci korzystania z innych usług dostępnych na naszej stronie); 
 • zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży lub Rezerwacji, lub podjęcie działań na żądanie przyszłego Klienta przed jej zawarciem (Twoje dane osobowe są nam potrzebne do realizacji Twojego zamówienia i wykonania zawartej umowy – w szczególności potwierdzenia jego złożenia oraz zarezerwowania lub wysłania do Ciebie wybranego produktu, jak również w razie potrzeby skontaktowania się z Tobą w tej sprawie);
 • przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji;
 • przeprowadzenie konkursu, w szczególności wyłonienie zwycięzców konkursu oraz realizacja nagród;
 • prezentowanie reklam, ofert lub promocji (rabatów) dot. produktów lub usług Administratora i jego partnerów (których aktualna lista podana jest w ramach Sklepu Internetowego) przeznaczonych dla wszystkich odbiorców, w szczególności w celu realizacji umowy o świadczenie Newslettera;
 • ocena i analiza aktywności oraz informacji o Kliencie, w tym w ramach zautomatyzowanego przetwarzania Danych Osobowych (profilowanie), w celu prezentowania ogólnych reklam, ofert, czy promocji (rabatów), dot. produktów lub usług Administratora i jego partnerów, w sposób dostosowywany do zainteresowań danego Klienta (nie wpływając jednak istotnie na jego decyzje), w szczególności w celu realizacji umowy o świadczenie Newslettera, oraz analiz rynkowych i statystycznych;
 • dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, również osób trzecich – w przypadku korzystania z większości funkcjonalności Sklepu Internetowego;
 • wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych i rachunkowych, zwłaszcza w przypadku umów odpłatnych;
 • prowadzenie korespondencji z Klientami, w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości Klientów.
 • W przypadku pełnoletniego Klienta, za jego dodatkową zgodą, Dane Osobowe mogą być przetwarzane również w celu prezentowania, tworzenia, przyznania, i realizacji dedykowanych danemu Klientowi reklam, ofert lub promocji (rabatów) dotyczących produktów lub usług Administratora i jego partnerów, w możliwie wysokim stopniu dostosowanych do jego preferencji (profilowanie), w wyniku zautomatyzowanego podejmowania decyzji, mogące wywołać wobec niego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływać, np. poprzez dedykowany wyłącznie takiej osobie krótkoterminowy rabat na konkretny produkt, który niedawno przeglądała w naszym sklepie (opcja niedostępna dla osób, które nie są pełnoletnie lub są pełnoletnie ale nie wyraziły na takie działanie zgody).

 

Dane pozyskiwane przez Administratora

Administrator może przetwarzać w szczególności następujące Dane Osobowe Klientów:

 • korzystających ze Sklepu Internetowego:

  • - Dane Osobowe podane w formularzu przy rejestracji Konta, składaniu Zamówień w Sklepie Internetowym (w szczególności: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres [ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby [jeżeli jest inny niż adres dostawy], nr rachunku bankowego, a w przypadku Klientów niebędących konsumentami dodatkowo nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej [NIP]) oraz pozostałe dane zebrane w trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego;
  • - Dane Osobowe podane w celu korzystania z newslettera, podawane podczas korzystania z formularza kontaktowego, czy przekazywane podczas składania reklamacji;
  • - Dane Osobowe podane w celu wzięcia udziału w konkursach;
  • - inne dane w szczególności uzyskane w oparciu o aktywność Klienta w Internecie, w tym uzyskane za pośrednictwem Sklepu Internetowego, i lub innych kanałów komunikacji z Klientem, z wykorzystaniem technologii cookies i podobnych, 
 • uzupełniając dane zawarte w formularzu Facebook Lead Ads Użytkownik przekazuje Administratorowi każdorazowo wskazane w formularzu Dane Osobowe, mogące obejmować w szczególności: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu; 
 • uzupełniając dane zawartych w formularzach i umożliwiających przeprowadzenie przez Administratora w ramach Serwisu Facebook kampanii reklamowych/konkursów Użytkownik przekazuje Administratorowi każdorazowo wskazane w formularzu Dane Osobowe, mogące obejmować w szczególności: imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.

 

Zakres niezbędnych danych do realizacji zamówienia i konsekwencje braku ich podania.

Podanie Danych Osobowych przez Klienta w Sklepie Internetowym jest dobrowolne, jednak jest konieczne do skorzystania z określonych funkcjonalności naszego sklepu na przykład do złożenia przez Klienta Zamówienia i jego rozliczenia (zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży), rejestracji Konta (zawarcia i wykonania Umowy o Świadczenie Usług), zapisania się do newslettera lub skorzystania z naszych formularzy. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia odpowiedniej umowy danych wskazany jest uprzednio w Sklepie Internetowym (oznaczamy dane, których podanie jest konieczne do zawarcia umowy/skorzystania z określonej funkcjonalności), w ramach innych kanałów komunikacji z Klientem lub w Regulaminie. Konsekwencją niepodania Danych Osobowych może być brak możliwości skutecznego dokonania powyższych czynności. Podstawą przetwarzania Danych Osobowych Klienta jest przede wszystkim konieczność wykonania umowy, której jest stroną lub konieczność podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Dotyczy to przede wszystkim Danych Osobowych podawanych w formularzu przy rejestracji Konta, składaniu Zamówień i zawieraniu Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym, jak również przy zapisywaniu się na newslettera jeżeli taki będzie kierowany do Klientów. Również w przypadku Danych Osobowych przekazanych nam w związku z reklamacją Klienta podstawą prawną ich przetwarzania jest niezbędność do wykonania / obsługi umowy sprzedaży reklamowanych towarów.

W pozostałych (innych niż wyżej podane) celach Dane Osobowe Klienta mogą być przetwarzane na podstawie:

 • dobrowolnie wyrażonych zgód – np. osób przystępujących do konkursów (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 • obowiązujących przepisów prawa – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, np. gdy na bazie przepisów podatkowych lub rachunkowych Administrator rozlicza zawarte umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 • niezbędności do innych niż wymienione powyżej celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, w szczególności do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, prowadzenia korespondencji z Klientami, także za pośrednictwem formularzy kontaktowych (w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości Klientów), analiz rynkowych oraz statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 

 

Profilowanie – dopasowanie do Klienta najlepszej możliwej oferty.


Administrator na potrzeby prezentowania ogólnych reklam, ofert lub promocji (rabatów), przeznaczonych dla wszystkich Klientów, w sposób dostosowywany do zainteresowań danego Klienta, może zapoznawać się z jego preferencjami, np. poprzez analizę tego jak często odwiedza on Sklep Internetowy oraz czy i jakie produkty kupuje lub rezerwuje . Pozwala to na lepsze zrozumienie oczekiwań Klienta oraz dostosowanie się do jego potrzeb, nie wpływając jednak istotnie na jego decyzje. Dzięki korzystaniu przez Administratora z zaawansowanych technologii, powyższe działania często będą wykonywane przez system w sposób zautomatyzowany, dzięki czemu wysyłane treści będą najbardziej aktualne, a Klient będzie mógł szybko się z nimi zapoznać.

W przypadku pełnoletnich Klientów wspomniana analiza zainteresowań lub preferencji będzie służyła również tworzeniu, przyznaniu, realizacji dedykowanych i w możliwie wysokim stopniu dostosowanych do nich reklam, ofert lub promocji (rabatów), w sposób zautomatyzowany, mogących wywołać wobec niego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływać, potencjalnie ograniczając dostęp do nich innym Klientom (opcja niedostępna dla Klientów, którzy nie są pełnoletni i nie wyrazili zgody na takie działania Administratora). Od zwykłego „profilowania” (tj. np. dostosowywania naszych komunikatów, banerów do Twoich zainteresowań), takie nasze działania odróżniają się tym, że ich wynik może istotnie wpływać na Twoje wybory jako konsumenta, czyli np. ich wynikiem może być bardzo korzystna, czasowa oferta obuwia skierowana wyłącznie do Ciebie na bazie Twojej historii zakupów oraz zachowań na naszej stronie, do której nie będą mieli dostępu inni nasi Klienci. Im częściej dany Klient korzysta z usług Administratora i nabywa jego produkty, tym lepsze promocje i niespodzianki będą mogły być dla niego przygotowane.

 


Gwarancja całkowitego bezpieczeństwa:


W szczególny sposób dbamy o dane osobowe Klientów www.skatingschool.pl, których ochrona jest dla nas bardzo ważna i w sposób szczególny pilnujemy ich przed dostępem do osób trzecich W żadnym wypadku nie będziemy sprzedawali danych zebranych o Tobie podmiotom trzecim.
Dostęp do baz danych, w których znajdują się informacje o klientach, mają wyłącznie pracownicy firmy lub osoby upoważnione do tego przez firmę. Dostęp jest zamknięty i wymaga hasła dostępu. Nie przechowujemy haseł dostępu użytkowników, a uwierzytelnianie odbywa się na podstawie porównania skrótu hasła (SHA-512) . Numery kart kredytowych oraz numery CVV nie są zbierane w naszej bazie danych, transkacje wykorzystujące dane kart są przetwarzane przez firmie http://www.przelewy24.pl. Dla własnego bezpieczeństwa pamiętaj, aby po zakończonej sesji wylogować się ze strony. W tym celu kliknij link "Wyloguj się" widoczny w prawym panelu sklepu. Samo wyłączenie okna przeglądarki nie jest równoznaczne z zakończeniem dokonanej operacji. Strona sklepu internetowego może wykorzystywać ciasteczka ("cookies"), które służą identyfikacji przeglądarki Klienta, gdy korzysta on z ze strony sklepu internetowego. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Więcej informacji o ciasteczkach znajdziesz w naszej polityce cookies .

 

Informacje o warunkach i możliwościach dokonania przez Klientów zwrotu zamówionych towarów:

 

Reklamacje:
1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta.


2. Sklep internetowy SkatingSchool.pl jako sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec konsumenta za zgodność towaru z zawartą umową sprzedaży, w zakresie określonym Kodeksem Cywilnym. Zgodnie z ogólną zasadą sprzedawca odpowiada względem konsumenta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną, których szczegółowy opis znajduje się w Kodeksie Cywilny w Dziale zatytułowanym Rękojmia za wady od Art. 556 do Art. 576 Kodeksu Cywilnego.


3. Po otrzymaniu przesyłki, jeżeli się da, należy rozpakować ją w obecności doręczyciela i w razie stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych produktu powstałych w czasie transportu, sporządzić protokół podpisany przez Klienta i doręczyciela.


4. Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący, może żądać obniżenia ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.


5. Po przyjęciu reklamacji, towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeżeli będzie to niemożliwe, Klientowi zwrócona zostanie równowartość towaru wraz z kosztami przesyłki biorąc pod uwagę cenę towaru za jaką został sprzedany.


6. Jeżeli zdarzy się że kurier nie dostarczył przesyłki to po 14 dniach od daty wysłania www.skatingSchool.pl reklamuje przesyłkę a do Klienta wysyłamy natychmiast ponownie zamówiony towar. Klient nie musi czekać na rozpatrzenie przez Kuriera reklamacji. Termin dostarczenia przesyłki nie może przekroczyć 30 dni, w takim przypadku konsument ma prawo odstąpić od umowy.


Prawo odstąpienia od umowy
1. Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014r. "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Klient ma prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni kalendarzowych począwszy od dnia odbioru produktów, na adres Damian Nawa SkatingSchool - Sport Rebel – Ruda Śląska, ul. Wyzwolenia 189, 41-710 Ruda Śląska. Oświadczenie może również zostać wysłane drogą elektroniczna na adres: kontakt@skatingschool.pl


2. Klient w związku z odstąpieniem od umowy zobowiązany jest do zwrócenia produktów w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


3. Zwrot Produktów powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternaście) dni. Na adres Damian Nawa SkatingSchool - Sport Rebel – Ruda Śląska, ul. Wyzwolenia 189, 41-710 Ruda Śląska


4. Zwrotu płatności Sklep SkatingSchool.pl dokonuje z wykorzystaniem takiej formy płatności, jaka została wskazana przez konsumenta.


5. Klient pokrywa wyłącznie koszty przesyłki zwracanych produktów.

 

Wymiana towaru
1. W przypadku stwierdzenia, że zakupiony towar jest nieodpowiedniego rozmiaru należy o tym powiadomić sprzedającego wysyłając wiadomośc e-mail pod adres: kontakt@skatingschool.pl, a następnie odesłać towar na adres: Damian Nawa SkatingSchool - Sport Rebel – Ruda Śląska, ul. Wyzwolenia 189, 41-710 Ruda Śląska. Automatycznie po otrzymaniu zwróconego towaru sprzedawca odeśle zwrotnie odpowiedni dla kupującego rozmiar. Całość transakcji wymiany odbywa się na koszt kupującego.

 

PEŁNE DANE FRIMY:

SSS Sp. Z o.o. ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 4 / 901, 00-362 Warszawa, NIP: 5252845544 KRS: 0000873196 REGON: 387702009,

Polityka Cookies

Czym są pliki „cookies”? Pliki cookies, potocznie nazywane u nas „ciasteczkami”, to małe pliki tekstowo-numeryczne umieszczane na komputerze użytkownika podczas odwiedzin na określonych stronach internetowych. Nie zawierają one, ani nie gromadzą żadnych danych osobistych użytkowników stron internetowych i nie umożliwiają ich zidentyfikowania – dane przechowywane w pamięci wyszukiwarek są w pełni anonimowe. Służą one do: m.in zapamiętania profilu klienta w sklepie internetowym, zawartości jego koszyka, dopasowania treści w danym serwisie do indywidualnych potrzeb, personalizacji oferty, tworzenia statystyk odwiedzin itp. Niezbędne są również do prawidłowego funkcjonowania stron wymagających logowania od swoich użytkowników.


Pliki cookies wykorzystywane są w celu: - dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
-utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
- dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.


Jakie pliki „cookies” sklep skatingschool.pl wykorzystuje? - "niezbędne" pliki cookies, do przechowywania informacji o koszyku i zalogowanym użytkowniku czas sesji trwa do 1 godziny,
-pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu, statystykami google.Pliki cookies podmiotów trzecich (third party cookies). Stosowane przez Administratora pliki cookies służą przede wszystkim optymalizacji obsługi Osoby Odwiedzającej podczas korzystania ze Sklepu Internetowego lub Aplikacji. Administrator współpracuje jednak z innymi firmami w zakresie prowadzonej przez nie działalności marketingowej (reklamowej). Na potrzeby tej współpracy przeglądarka lub inne oprogramowania zainstalowane na urządzeniu Osoby Odwiedzającej, zapisuje również pliki cookies pochodzące od podmiotów prowadzących taką działalność marketingową, które mogą stać się administratorem danych osobowych Klienta. Pliki cookies wysyłane przez te podmioty mają zapewnić prezentowanie Osobie Odwiedzającej wyłącznie tych reklam, które odpowiadają jej indywidualnym zainteresowaniom i potrzebom. W ocenie Administratora wyświetlanie spersonalizowanej reklamy jest dla Osoby Odwiedzającej bardziej atrakcyjne niż reklama pozostająca bez związku z jej potrzebami. Bez tych plików nie byłoby to możliwe, gdyż to firmy współpracujące z Administratorem dostarczają treści reklamowe do Osób Odwiedzających.   W ramach działalności marketingowej Administrator korzysta z usług następujących podmiotów, które stosują w Sklepie Internetowym pliki cookie: Google AdWords, Google Analytics, Facebook Więcej informacji na temat plików cookies wspomnianych podmiotów znajduje się w ich politykach prywatności.


Usuwanie plików „cookies” Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Polityka Prywatności

1 Informacje ogólne
1. Sklep internetowy skatingschool , działający pod adresem www.skatingschool.pl , prowadzony jest przez: SSS Sp. Z o.o. ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 4 / 901, 00-362 Warszawa, NIP: 5252845544 KRS: 0000873196 REGON: 387702009, której
własnością jest sklep internetowy skatingschool.pl.


2. Stronami transakcji są: Klient (użytkownik pełnoletni, posiadający zdolność do czynności prawnych) i Sprzedający (SSS Sp. Z o.o. ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 4 / 901, 00-362 Warszawa, NIP: 5252845544 KRS: 0000873196 REGON: 387702009,).


3. Sprzedawca oświadcza, że wszystkie produkty oferowane w sklepie SkatingSchool.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu na polski rynek.


4. Poszczególne zwroty występujące w treści Regulaminu należy rozumieć zgodnie z poniższymi definicjami :
- Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna - posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych -
zawierająca ze Sklepem przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość tj. za pomocą formularza i schematu
zakupów zamieszczonego w ramach strony internetowej www.SkatingSchool.pl i na zasadach określonych w Regulaminie umowę
sprzedaży. W przypadku osób fizycznych niepełnoletnich, które jednak ukończyły 13 rok życia, zawarcie umowy wymaga
zgody/potwierdzenia przez ich przedstawiciela ustawowego, bez takiej zgody oświadczenie woli złożone przez osobę poniżej 18
roku życia jest nieważne.
-Użytkownikami  - przy zakupie z rejestracją - mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do
czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym
imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Konto Użytkownik mogą zakładać osoby w celach niezwiązanych z prowadzoną
przez nich działalnością gospodarczą. Konto Użytkownika Firma zobowiązane są założyć podmioty, które czynności w Serwisie
dokonują w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Informacje niezbędne do założenia poszczególnych rodzajów kont
wynikają z formularza rejestracyjnego.
- Konto – część Serwisu, przydzielona Użytkownikowi w przypadku dokonania rejestracji konta, identyfikowana za pomocą adresu
e-mail/loginu, umożliwiająca użytkownikowi dokonywanie określonych działań w ramach Serwisu; Na potrzeby założenia Konta
Użytkownik zobowiązany jest podać prawdziwe dane imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, - dane te podlegają
zasadom wskazanym w Polityce Ochrony Danych Osobowych.
-Transakcja/Zamówienie- Administrator/Sprzedawca, umożliwia Użytkownikom zawieranie umów sprzedaży przedmiotów na
zasadach określonych w Regulaminie i w tym celu udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe. Dokonywana
sprzedaż jest sprzedażą na odległość. Zamówienie stanowi oświadczenie woli złożone przez Klienta za pośrednictwem Sklepu,
stanowiące ofertę zawarcia ze Sklepem umowy sprzedaży Produktów objętych Zamówieniem. Do zawarcia transakcji dochodzi w
momencie kliknięcia opcji „kupuję” i braku możliwości cofnięcia dokonanego wyboru.
- Produkt– rzecz ruchoma znajdująca się w asortymencie Sklepu i prezentowana na jego stronach internetowych, która może być
przedmiotem Zamówienia złożonego przez Klienta; Rękojmia i Gwarancje dla poszczególnych produktów
- Materiały elektroniczne – są to kursy jazdy na rolkach / łyżwach online w sklepie SkatingSchool.pl. Dostęp do kursów które
stanowią własność intelektualną właściciela sklepu jest możliwa tylko w przpadku rejestracji tj. Założenia indywidualnego konta
użytkownika na stronie SkatingSchool.pl
- Konsument– Klient będący osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub
gospodarczą( w rozumieniu art. 22 1 K.C.);
-Opis– dostępna na stronach internetowych Sklepu charakterystyka konkretnego Produktu wraz z innymi informacjami
szczegółowymi dotyczącymi warunków transakcji (właściwości świadczenia i jego przedmiot);

 

 


2 Przyjmowanie i realizacja zamówień
1. Podstawą do zawarcia transakcji w naszym sklepie jest zamówienie.

2. Zamówienia można składać ze strony internetowej przez 24 godziny na dobę.

3. Natychmiast po złożeniu zamówienia przez stronę internetową www.SkatingSchool.pl Klient dostaje e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do Sklepu.


4. Klient, składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem.


5. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).


6. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą
sprzedaży.


7. Do każdego zamówienia wystawiamy fakturę VAT.

8. Łączny czas przygotowania zamówienia do wysyłki nie powinien przekroczyć 48 godzin, w zależności od czasu złożenia zamówienia. Istnieją jednak pozycje, których dostępność w danym momencie jest ograniczona. W każdym przypadku okres
realizacji zamówienia nie może przekroczyć czternastu dni.


9. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta.


10. Sposób i deklarowany przez przewoźnika termin dostawy na terenie Polski:
a) Sposoby i czas dostawy w Polsce:
Firma kurierska, przewidywany czas dostawy, 2 dzień roboczy


11. Jeżeli przesyłka nie dotrze do Klienta pomimo przyjęcia zamówienia i potwierdzenia go, prosimy o niezwłoczny kontakt telefoniczny najpóźniej po 48 godzinach od spodziewanego terminu dostawy w celu podjęcia kroków wobec firmy kurierskiej


12. Sklep www.SkatingSchool.pl nie ponosi odpowiedzialności finansowej za niedostarczenie przesyłki z powodu błędnie podanego adresu. Wówczas, kupujący zobowiązany jest do ponownego uiszczenia opłaty za przesyłkę. W przeciwnym wypadku, umowę uważa się za nieważną, a środki pieniężne podlegające zwrotowi, pomniejsza się o koszty wysyłki.


13. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Tutaj w każdej chwili można zapoznać się z Ogólnymi Warunkami. Wcześniejsze zamówienia mogą 
Państwo zobaczyć w ramach konta, po zalogowaniu, jeżeli Klient stworzył konto.

 

 


3. Ceny towarów
1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
2. Ceną wiążącą jest cena uzyskana podczas sprzedaży.
3. Koszty dostawy zostaną uwzględnione w cenach towarów proporcjonalnie do ich wartości. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy dostępna jest na stronach ważne informacje Koszty dostawy.

 

 


4. Formy płatności i nadpłaty
1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:
- systemem płatności przelewy24.
2. Sklep SkatingSchool.pl zastrzega sobie prawo do nie realizowania przesyłek “płatność przy odbiorze” lub “za pobraniem”. Wszelkie zakupy w sklepie muszą być zapłacone z góry podczas zamówienia poprzez system płatności przelewy24.

 

 

5. Reklamacje
1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta.


2. Sklep internetowy SkatingSchool.pl jako sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec konsumenta za zgodność towaru z zawartą umową sprzedaży, w zakresie określonym Kodeksem Cywilnym. Zgodnie z ogólną zasadą sprzedawca odpowiada względem konsumenta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną, których szczegółowy opis znajduje się w Kodeksie Cywilny w Dziale zatytułowanym Rękojmia za wady od Art. 556 do Art. 576 Kodeksu Cywilnego.


3. Po otrzymaniu przesyłki, jeżeli się da, należy rozpakować ją w obecności doręczyciela i w razie stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych produktu powstałych w czasie transportu, sporządzić protokół podpisany przez Klienta i doręczyciela.


4. Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący, może żądać obniżenia ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.


5. Po przyjęciu reklamacji, towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeżeli będzie to niemożliwe, Klientowi zwrócona zostanie równowartość towaru wraz z kosztami przesyłki biorąc pod uwagę cenę towaru za jaką został sprzedany.


6. Jeżeli zdarzy się że kurier nie dostarczył przesyłki to po 14 dniach od daty wysłania www.SkatingSchool.pl reklamuje przesyłkę a do Klienta wysyłamy natychmiast ponownie zamówiony towar. Klient nie musi czekać na rozpatrzenie przez Kuriera reklamacji. Termin dostarczenia przesyłki nie może przekroczyć 30 dni, w takim przypadku konsument ma prawo odstąpić od umowy.

 

 

 

6. Prawo odstąpienia od umowy
1. Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014r. "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Klient ma prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni kalendarzowych począwszy od dnia odbioru produktów, na adres Damian Nawa SkatingSchool - Sport Rebel – Ruda Śląska, ul. Wyzwolenia 189, 41-710 Ruda Śląska. Oświadczenie może również zostać wysłane drogą elektroniczna na adres: kontakt@skatingschool.pl


2. Klient w związku z odstąpieniem od umowy zobowiązany jest do zwrócenia produktów w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


3. Zwrot Produktów powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternaście) dni. Na adres Damian Nawa SkatingSchool - Sport Rebel – Ruda Śląska, ul. Wyzwolenia 189, 41-710 Ruda Śląska


4. Zwrotu płatności Sklep SkatingSchool.pl dokonuje z wykorzystaniem takiej formy płatności, jaka została wskazana przez konsumenta.


5. Klient pokrywa wyłącznie koszty przesyłki zwracanych produktów.

 

7. Wymiana towaru
1. W przypadku stwierdzenia, że zakupiony towar jest nieodpowiedniego rozmiaru należy o tym powiadomić sprzedającego wysyłając wiadomośc e-mail pod adres: kontakt@skatingschool.pl, a następnie odesłać towar na adres: Damian Nawa SkatingSchool - Sport Rebel – Ruda Śląska, ul. Wyzwolenia 189, 41-710 Ruda Śląska. Automatycznie po otrzymaniu zwróconego towaru sprzedawca odeśle zwrotnie odpowiedni dla kupującego rozmiar. Całość transakcji wymiany odbywa się na koszt kupującego.

  


8.  Szczególne uprawnienia konsumentów
1. Konsument, może odstąpić od zawartej ze Sklepem umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania mu zamówionego przez niego Produktu, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

-dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa
sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w
przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w
posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od
objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
-dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy
Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
Niezależnie od przedstawionego wzoru Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w dowolny sposób jednakże
zalecamy jednak ze względu na możliwość wykazania złożenia takiego oświadczenia na posłużenie się co najmniej oświadczeniem
pisemnym według wzoru lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej.
2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Strony są zobowiązane do
zwrotu wzajemnych świadczeń w terminie i w sposób, o którym mowa poniżej. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o
odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
3. Postanowień ust. 1 nie stosuje się w wypadkach poniżej wymienionych, zgodnie z obwiązującymi regulacjami praw
konsumentów prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
1. świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został
poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo
odstąpienia od umowy;
2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli,
i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub
służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do
użycia;
5. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu
opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało
otwarte po dostarczeniu;
6. w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają
nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy
Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku,
nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
8. w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub
konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza
Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy
przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;
9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w
zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10. dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11. zawartej w drodze aukcji publicznej;

12. świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu
samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi,
jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło
się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez
Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu standardowego przelewu bankowego, chyba że konsument wyraźnie
zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
5. Sprzedawca wskazuje, iż odpowiada za wady rzeczy zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, w szczególności art. 556
oraz 5561 -5563 kc. Zgodnie z poniższym wskazaniem definicji poszczególnych wad oraz odpowiedzialności względem
Konsumenta.
a) Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z
umową, jeżeli: 
1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z
okoliczności lub przeznaczenia;
2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił
zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
4) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
b)Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te
zostały wykonane przez sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez
kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy. 
c) Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo
jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z
decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie
prawa (wada prawna). 
6. Jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że
wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.  Sprzedawca nie jest odpowiedzialny
względem Konsumenta za to, że rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa
w art. 5561 § 2, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na
decyzję kupującego o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy
sprzedaży. 
a) Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy,
chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od
wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez
sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. 
b) Konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od
wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w
sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem
proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad,
rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny
sposób zaspokojenia.

c) Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą
pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
d) Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania
oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym
koszty dostawy Produktu. Nowa ustawa o prawach konsumenta przewiduje jednak kilka sytuacji, kiedy konsument będzie
obowiązany ponieść koszty w związku z odstąpieniem od umowy. Poniżej wskazujemy możliwe koszty związane z
odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie
Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych
kosztów.
2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu (czyli koszt odesłania Produktu do Sprzedawcy), chyba że
Sprzedawca w odrębnej wiadomości skierowanej do Konsumenta zgodzi się je ponieść.
3. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed
upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu
takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza
się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub
wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa
spełnionego świadczenia.
Stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość dostępne jest link do pliku do pobrania
7) Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych
sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w  siedzibach
oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań
statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi
adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
oraz
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
8) Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji
i dochodzenia roszczeń:
1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy
sprzedaży.
2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej  z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie
polubownego zakończenia sporu między Konsumentem  a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury
mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach
internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do
której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów

Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800
007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
 

 


9. Ochrona danych osobowych
1.      Sprzedający oświadcza, że chroni dane osobowe Użytkowników na zasadach i zgodnie z obowiązującymi
przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych/RODO).
2.      Usługodawca oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych
danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane
osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
3.      Kupujący w toku procedury zamówienia Towarów, dobrowolnie podaje swoje dane osobowe w zakresie wymaganym
przez Sprzedającego.
4.      Uzyskane przez Sprzedającego dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedającego w celu:
a. świadczenia Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie,
b. rozliczenia płatności za zamówione produkty,
c. dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za złożone zamówienia,
d. oraz o ile Użytkownik wyraził zgodę w celu przesyłania drogą elektroniczną informacji o produktach/usługach Użytkownika
(cel marketingowy/newsletter).
5.      Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są:
a. przez okres niezbędny do realizacji sprzedaży, a także rozliczeniem płatności oraz dochodzeniem roszczeń oraz w związku
z przepisami bezwzględnie obowiązującymi wymagającymi od Administratora przetwarzanie danych po zrealizowanej
transakcji;
b. w przypadku przetwarzania na podstawie zgody, dane osobowe przetwarzane są do momentu cofnięcia zgody, przy czym
cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem.
6.      W każdym czasie Kupujący może zobowiązać Sprzedającego, poprzez przesłanie stosownego zapytania, w tym również
e-mailem, do udzielenia informacji o stanie przetwarzanych danych osobowych dotyczących jego osoby. W razie przesłania
żądania drogą mailową Administrator może weryfikować prawdziwość zapytania.
7.      Kupującemu przysługuje również prawo do żądania usunięcia, uzupełnienia lub zmiany danych osobowych
przetwarzanych przez Sprzedającego.
8.      Szczegółowe informacje dla Użytkowników dot. przetwarzania danych osobowych, w tym celów, podstaw przetwarzania
ze wskazaniem przepisów prawa, okresów przetwarzania oraz przysługujących im praw zostają każdorazowo przekazywane
Użytkownikom w momencie zbierania od nich danych osobowych. Dodatkowo, szczegółowe dane z zakresu przetwarzania
danych osobowych przez Usługodawcę zawarte są w Polityce Ochrony Danych Osobowych dostępnej tutaj:
Sklep posługuje się plikami Cookies. Pliki Cookies mogą być instalowane na urządzeniu Użytkownika za jego wyraźną zgodą.
LINK DO POLITYKI PRYWATNOSCI

 

 


10. Postanowienia końcowe
1. Korzystanie ze sklepu www.SkatingSchool.pl jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.


2. Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

3. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204).

4. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie sklepu internetowego sportrebel.pl używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).


5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01-10-2019r.


6. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.SkatingSchool.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.


 
W przypadku jakichkolwiek niejasności bądź wątpliwości, prosimy o kontakt.

SkatingSchoolSilesia